Bronzen Hart van Weert
Vrienden van de Beiaard

Vrienden van de Beiaard


De Stichting “Vrienden van de Beiaard” heeft ten doel:
a. het werven van fondsen ten behoeve van het financieel ondersteunen van de ontwikkeling
van de beiaardcultuur in met name de regio Weert en het ondersteunen van festiviteiten en
activiteiten gerelateerd aan de beiaard, die buiten de wekelijkse bespelingen vallen;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijk door het werven van donateurs, het
verwerven van subsidies en het inzamelen van gelden en andere middelen.

Stacks Image 10
Het bestuur bestaat uit

Marleen Gresnigt-Raemaekers, voorzitter
Frank Scheijmans, secretaris/penningmeester
Boyke Brand, vice-voorzitter
Henk Lambrichts, technische zaken

Frank Steijns, stadsbeiaardier Weert - adviseur

KVK nummer: 63226227
RSIN: 855145444
Secretariaat: F. Scheijmans, tel. 06-51617572

De Stichting kent geen bezoldiging toe aan Bestuurders, leden van het Comité van Aanbeveling en Raad van Advies.Hoofdlijnen van het beleid
De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door activiteiten in de ruimste zin des woords. Het vermogen wordt / kan worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, en alle verkrijgingen en baten. Het bestuur streeft naar een vermogen ten behoeven van bijzondere projecten en unieke activiteiten.

De stichting “Vrienden van de beiaard” stelt zich daarbij onder andere ten doel om:
a. fondsen te werven die besteed kunnen worden voor bijzondere investeringen die buiten de reguliere
vervangingsinvesteringen en het groot onderhoud vallen.
b. jong en oud meer bekend te maken met de beiaardcultuur.
c. het realiseren van educatieve en muzikale projecten mogelijk te maken en de belangstelling daarvoor
te stimuleren.
d. sponsors / vrienden te werven en contacten met hen te onderhouden
e. uitbreiding van promotionele activiteiten mogelijk te maken
f. de historische functie (door Unesco erkend Immaterieel Cultureel Erfgoed) van de beiaardmuziek
levend te houden en deze – in geactualiseerde vorm - door te geven aan volgende generaties.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit

Dhr. André Rieu, concertviolist
ZHE Monseigneur F. Wiertz, oud-Bisschop Bisdom Roermond
Dhr. Karel Majoor, oud-Burgemeester van Weert


Culturele ANBI

De Stichting “Vrienden van de Beiaard” wordt aangemerkt als een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daardoor is o.a. de bijzondere regeling voor aftrekbare giften op haar van toepassing. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/anbi

Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag  namelijk  1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012. Deze aangifte doet men in 2013.

Het resultaat is dat iedereen die 100 euro geeft aan een culturele instelling, 125 euro in aftrek kan brengen. Bovendien geldt er een maximum van 1250 euro. De fiscale voordelen blijven beperkt tot schenkingen van maximaal 5000 euro.

Periodieke giften aan culturele instellingen zijn volledig aftrekbaar. Voor gewone giften gaat het plafond (10% van het verzamelinkomen) gelijk omhoog met de 25% verhoging.

Bekijk 
hier de jaarrekening 2018
Bekijk 
hier de jaarrekening 2019
Bekijk 
hier de jaarrekening 2020
Bekijk 
hier de jaarrekening 2021