×
Visiedocument Stichting Vrienden van de Beiaard
Aan: Beiaardcomité
Van: Stichting Vrienden van de Beiaard
Datum: 26 oktober 2015
Doel (zie stichtingsakte, artikel 2)
1. De Stichting “Vrienden van de Beiaard” heeft ten doel:
a. het werven van fondsen ten behoeve van het financieel ondersteunen van de ontwikkeling
van de beiaardcultuur in met name de regio Weert en het ondersteunen van festiviteiten en
activiteiten gerelateerd aan de beiaard, die buiten de wekelijkse bespelingen vallen;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijk door het werven van donateurs, het
verwerven van subsidies en het inzamelen van gelden en andere middelen.


Culturele ANBI
De Stichting “Vrienden van de Beiaard” wordt aangemerkt als een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daardoor is o.a. de bijzondere regeling voor aftrekbare giften op haar van toepassing. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/anbi


Hoofdlijnen van het beleid
De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door activiteiten in de ruimste zin des woords. Het vermogen wordt / kan worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, en alle verkrijgingen en baten. Het bestuur streeft naar een vermogen ten behoeven van bijzondere projecten en unieke activiteiten.

De stichting “Vrienden van de beiaard” stelt zich daarbij onder andere ten doel om:
a. fondsen te werven die besteed kunnen worden voor bijzondere investeringen die buiten de reguliere
vervangingsinvesteringen en het groot onderhoud vallen.
b. jong en oud meer bekend te maken met de beiaardcultuur.
c. het realiseren van educatieve en muzikale projecten mogelijk te maken en de belangstelling daarvoor
te stimuleren.
d. sponsors / vrienden te werven en contacten met hen te onderhouden
e. uitbreiding van promotionele activiteiten mogelijk te maken
f. de historische functie (door Unesco erkend Immaterieel Cultureel Erfgoed) van de beiaardmuziek
levend te houden en deze – in geactualiseerde vorm - door te geven aan volgende generaties.


Activiteiten
Enkele (mogelijke) activiteiten die met steun van de stichting kunnen worden gerealiseerd:
1. Vervanging van de gebarsten klok van de beiaard
2. Het vervaardigen van informatief en educatief materiaal . Het gaat dan om de uitgave van folders
met gegevens over de geschiedenis van het carillon en programma’s zoals hierboven vermeld. Daarnaast
ook het ontwikkelen van lesmateriaal ten behoeve van projecten voor het regulier onderwijs.
Daartoe bouwt de Stichting een “eigen” website
3. De inrichting van een expositieruimte in de toren
4. Het financieel mogelijk maken van de jaarlijkse beiaardweek en bespelingen bij bijzondere gelegenheden,
zoals herdenkingen, festiviteiten en projecten voor het regulier onderwijs.

/